Slavik Byzin, Voronezh, Russia. 2011

Slavik Byzin, Voronezh, Russia. 2011